Nakhon Pathom Rajabhat University e-Portfolio

          ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมผลงานของตนเอง การแชร์เรื่องราวผ่านบล็อก หรือแม้กระทั้งการสร้างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ Single Sing-On (SSO) ของมหาวิทยาลัยได้ทันที

Create

Engage

Develop your portfolio

Create your electronic portfolio in a flexible personal learning environment

Share

Engage

Control your privacy

Share your achievements and development in a space you control

Engage

Engage

Find people and join groups

Engage with other people in discussion forums and collaborate with them in groups